Föreningen Hedesundavävarna organiserar aktiva medlemmar och är till för dem som genom delaktighet vill stödja verksamheten. Genom medlemskap får du tillgång till hela Hedesundavävarnas programutbud. Föreningen har som ändamål att stödja, utföra och föra vidare den estetisk-pedagogiska verksamhet som startades av konstnären Birger Forsberg i Hedesunda år 1965.

Styrelsen

Magdalena Sandberg, ordförande – magdalena.sandberg@hotmail.com
Matilda Orrling, kassör – matilda_orrling@yahoo.com
Åke Hillström, ledamot – ake.hillstrom@gavle.se
Rås Lennström, ledamot – ras.lennstrom@yahoo.com
Ulla Brink, suppleant – ullabrink48@gmail.com
Bernt Åman, suppleant – 0291.10937@telia.com


Stadgar för Föreningen Hedesundavävarna.
Fastställda den 26 april 2003 samt den 29 april 2017
§ 1 Föreningen Hedesundavävarna har till ändamål att stödja, utföra och föra vidare den estetiskpedagogiska verksamhet som startades av konstnären Birger Forsberg i Hedesunda år 1965. Föreningen är även stiftare av Stiftelsen Hedesundavävarna sedan 1989.
§ 2 Föreningen är öppen för alla och är ekonomiskt, religiöst och politiskt obunden.
§ 3 Varje år skall årsmöte hållas. Årsmötet hålls senast under april månad och utlyses senast en månad före årsmötet.
Föreningens årsmöte skall uppta:
1) Mötets öppnande av föreningens ordförande eller av denne utsedd ersättare.
2) Val av mötesordförande och sekreterare för årsmötet.
3) Val av en protokolljusterare att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet.
4) Val av två rösträknare
5) Fråga om årsmötets behöriga utlysande och beslutsförhet
6) Dagordningens godkännande.
7) Styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budgetförslag.
8) Kassarapport.
9) Revisionsberättelse.
10) Beslut angående ansvarsfrihet.
11) Val av ordförande för styrelsen enligt § 5 i föreningens stadgar.
12) Val av två ledamöter och en suppleant till styrelsen enligt § 5.
13) Val av två revisorer och en suppleant för dessa för ett år.
14) Val av minst två personer som valberedning för ett år, varav en som sammankallande.
15) Fastställande av medlemsavgift.
16) Behandling av ärenden gällande Stiftelsen Hedesundavävarna enligt stiftelsens
stadgar.
17) Övriga ärenden anmälda till styrelsen minst tio dagar före årsmötet.
18) Avslutning.
§ 4 Föreningens medlemmar erlägger varje år den avgift som årsmötet bestämmer.
§ 5 Föreningens styrelse består av ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter för dessa. Ordförande väljs för tre år. Ledamöter med suppleanter väljs för två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och firmatecknare.
§ 6 Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen och räkenskaperna avslutas per kalenderår.
Revisionsberättelse avlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet
§ 7 Föreningens frågor avgörs med enkel röstövervikt, vid lika röstetal äger föreningens ordförande utslagsröst.
§ 8 Stadgarna får ändras vid årsmötet med kvalificerad majoritet. (= minst 2/3 av de på årsmötet
närvarande röstberättigade medlemmarna)
§ 9 Om föreningen upplöses, vilket endast kan ske efter beslut med kvalificerad majoritet, på årsmöte och om Stiftelsen Hedesundavävarna blivit upplöst, tillfaller föreningens tillgångar likartad kreativ barn- och ungdomsverksamhet i Gästrikland eller Hälsingland.